Site-ul REACT isi doreste sa sintetizeze tot ceea ce se face in cadrul proiectului REACT in vederea indeplinirii tuturor parametritlor acestuia.

Консорциум

Консорциум:

Водещ партньор: Национален научно-изследователски и развоен институт по електротехника ICPE – CA, Букурещ, Румъния

Партньор 2: Национален научно-изследователски и развоен институт по промишлена екология- ECOIND, Букурещ, Румъния

Партньор 3: Национален научно-изследователски и развоен институт за газови турбини – COMOTI, Букурещ, Румъния

Партньор 4: Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, България

Партньор 5: Асоциация на дунавските общини “Дунав”, Белене, България

Consortium

Consortium:

Lead Partner: National Institute for Research and Development in Electrical Engineering ICPE – CA, Bucharest, Romania

Partner 2: The National Research & Development Institute for Industrial Ecology – ECOIND, Bucharest, Romania

Partner 3: National Research and Development Institute for Gas Turbines – COMOTI, Bucharest, Romania

Partner 4: University of Ruse “ANGEL KANCHEV”, Bulgaria

Partner 5: Association of the Danube River Municipalities “Danube”, Bulgaria

Consortiu

Consortiu:

Partener leader: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA, Bucuresti, Romania

Partener 2: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala ECOIND, Bucuresti, Romania

Partener 3: Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI, Bucuresti, Romania

Partener 4: Universitatea “ANGEL KANCHEV” Ruse, Bulgaria

Partener 5: Asociatia Municipalitatilor Dunarene, Belene, Bulgaria

Цели на проекта

Основна цел:

Опазване на околната среда (въздуха и водата) посредством ефективно управление на технологични рискове  и разработване на съвместна намеса в извънредни ситуации

 

Специфични цели:

Развитие и повишаване на институционалния капацитет на местната власт и бизнес общност, с цел да предотврати и да се реагира в случай на случайно промишлено замърсяване

Планиране на капацитета и съвместната интервенция, въз основа на оценките на рисковете, произтичащи от инцидентно промишлено замърсяване

Повишаване на информираността на населението, органите на местната власт и икономическите агенти относно рисковете от инцидентно промишлено замърсяване