Цели на проекта

HPIM1614.JPG

Основна цел:

Опазване на околната среда (въздуха и водата) посредством ефективно управление на технологични рискове  и разработване на съвместна намеса в извънредни ситуации

 

Специфични цели:

Развитие и повишаване на институционалния капацитет на местната власт и бизнес общност, с цел да предотврати и да се реагира в случай на случайно промишлено замърсяване

Планиране на капацитета и съвместната интервенция, въз основа на оценките на рисковете, произтичащи от инцидентно промишлено замърсяване

Повишаване на информираността на населението, органите на местната власт и икономическите агенти относно рисковете от инцидентно промишлено замърсяване